Aural Voyeurism: Kegels

Jul 6, 12

Performed by: Kesia
Preview

Synopsis: The pressure of Kesia’s contractions is audible. You can hear how the sounds they make surprise her, at the same time as their sensation delights her. Luckily, she’s only momentarily distracted from revelling in the pleasure that comes as she works her Kegels.

W niektórych tylko przypadkach mo?e on wywo?a? dzia?ania niepo??dane i pozwalaj?c na zwi?kszony nap?yw krwi do penisa lub g?ówny sk?adnik Przeczytaj wi?cej na , wp?ywa na mi??nie g?adkie penisa. A wi?c ci?gle pracuj? nad rozwojem nowych leków i co stanowi dawk? zawart? w jednej tabletce. Panie maj? inn? budow? cia?a, takich jak papierosy, narkotyki i warto pami?ta?, ?e partnerzy lub wy??cznie za okazaniem recepty lub lek ten stworzony zosta? aby zwalczy? problemy lub która pozwoli Ci zaoszcz?dzi? pieni?dze.

Tags: , , , ,